Body of Water: Black Lake

Site Name  Common Name County 
Black Lake Black Lake Stevens
Black Lake Black Lake Thurston