Body of Water: Davis Lake

Site Name  Common Name County 
Davis Lake Davis Lake Okanogan
Davis Lake Davis Lake Pend Oreille