Body of Water: Fazon Lake

Site Name  Common Name County 
Fazon Lake Fazon Lake Whatcom